13 dôvodov prečo prezentovať Vaše zariadenie u nás

 1. Lebo sme  1.1. 2015  - zdarma
 2. Nežiadame žiadne provízie z realizovaných objednávok
 3. Nepracujeme s osobnými údajmi (dátum narodenia, rodné číslo)
 4. Jednoduchá a rýchla registrácia
 5. Možnosť vloženia 9 fotografií (1 MB max. - jedna fotka)
 6. Priame prepojenie na Vašu e-mailovú adresu pre rezervácie
 7. Priame prepojenie na Vašu internetovú stránku
 8. Možnosť zverejniť kontaktné telefónne číslo pre rezervácie
 9. Vytvorenie a editovanie vlastnej prezentácie
 10. A prečo to neskúsiť?
 11. Lebo nemáte čo stratiť :-)